Doc FictoriaDoc Fictoria Victoria Dock Caernarfon

Victoria Dock
Dock Victoria
Flash Not Installed

Polisi Preifatrwydd

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut y mae Doc Fictoria yn defnyddio ac yn gwarchod unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i Ddoc Fictoria wrth i chi ddefnyddio'r wefan hon.

Mae Doc Fictoria wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei warchod. Pe byddem yn gofyn i chi am ryw wybodaeth y gellid ei defnyddio i'ch adnabod chi pan fyddwch yn defnyddio'r wefan hon, gallwch fod yn dawel eich meddwl na fydd ond yn cael ei defnyddio yn unol ‚'r datganiad preifatrwydd hwn.

Mae'n bosibl y bydd Doc Fictoria yn newid y polisi hwn o bryd i'w gilydd trwy ddiweddaru'r dudalen hon. Dylech edrych ar y dudalen o bryd i'w gilydd i wneud yn siwr eich bod yn hapus gydag unrhyw newidiadau a wnaed. Mae'r polisi hwn yn weithredol o 23/01/2008.

Beth ydyn ni'n ei gasglu
Mae'n bosibl y byddwn yn casglu'r wybodaeth ganlynol:

  • Enw a theitl swydd
  • Manylion cysylltu, yn cynnwys cyfeiriad e-bost
  • Gwybodaeth ddemograffig, megis cod post, dewisiadau a diddordebau
  • Gwybodaeth arall sy'n berthnasol i arolygon cwsmeriaid a/neu gynigion arbennig

Beth ydym ni'n ei wneud gyda'r wybodaeth a gesglir?
Mae arnom angen yr wybodaeth hon i'n galluogi i ddeall eich anghenion, i roi gwell gwasanaeth i chi, ac yn benodol am y rhesymau canlynol:

  • Cadw cofnodion mewnol.
  • Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i wella ein cynnyrch a'n gwasanaethau.
  • Bob hyn a hyn efallai y byddwn yn anfon negeseuon hyrwyddo atoch dros e-bost, gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a roesoch i ni, ynghylch cynnyrch newydd, cynigion arbennig neu wybodaeth arall y tybiwn a fyddai o ddiddordeb i chi.
  • O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn yn defnyddio eich manylion i gysylltu ‚ chi i bwrpas ymchwil farchnad. Gallem gysylltu ‚ chi drwy e-bost, ffŰn, ffacs neu lythyr. Mae'n bosib y byddwn yn gwneud defnydd o'r wybodaeth i addasu'r wefan i gyd-fynd ‚'ch diddordebau chi.

Diogelwch
Rydym wedi'n hymrwymo i sicrhau bod eich manylion yn ddiogel. Er mwyn arbed mynediad anawdurdodedig neu ddatgeliad, rydym wedi gosod yn eu lle weithdrefnau addas - ffisegol, electronig a rheolaethol - i warchod a diogelu'r wybodaeth y byddwn yn ei chasglu ar-lein.

Sut rydym yn defnyddio cwcis
Ffeil fechan yw cwci, sy'n gofyn am ganiat‚d i gael ei rhoi ar yriant caled eich cyfrifiadur. Pan fyddwch yn rhoi eich caniat‚d, ychwanegir y ffeil a bydd y cwci yn helpu i ddadansoddi symudiadau ar y we neu yn gadael i chi wybod pan fyddwch yn ymweld ‚ safle penodol. Mae cwcis yn caniatŠu i gymwysiadau gwe ymateb i chi fel unigolyn. Gall y cymhwysiad gwe deilwra'i weithredoedd i ymateb i'ch anghenion, y pethau sy'n apelio atoch, neu bethau nad oes gennych ddiddordeb ynddynt, trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Rydym yn defnyddio cwcis lÚg traffig i adnabod pa dudalennau sy'n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data ynghylch llywio ar y wefan fel y gallwn ei gwella a'i theilwra i ateb gofynion ein cwsmeriaid. Defnyddir yr wybodaeth hon yn unig ar gyfer dibenion dadansoddiadau ystadegol; wedi hynny, caiff ei thynnu oddi ar y system.

At ei gilydd, mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwell gwefan ar eich cyfer, gan ein galluogi ni i fonitro pa dudalennau rydych yn eu cael yn ddefnyddiol, a pha rai nad ydynt yn ddefnyddiol i chi. Nid yw cwcis yn rhoi mynediad i ni mewn unrhyw ddull na modd i'ch cyfrifiadur chi, nac i unrhyw wybodaeth amdanoch, heblaw am y data rydych chi'n dewis ei rannu ‚ ni.

Mae modd i chi ddewis naill ai derbyn neu wrthod cwcis. Mae'r rhan fwyaf o'r gweborwyr yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer mae modd i chi addasu gosodiadau eich porwr i wrthod cwcis os dymunwch. Gallai hyn eich rhwystro rhag manteisio'n llawn ar y wefan.

Cysylltiadau i wefannau eraill
Gall ein gwefan gynnwys cysylltiadau i wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, unwaith y byddwch wedi defnyddio'r cysylltiadau hyn i adael ein gwefan ni, dylech nodi nad oes gennym ni unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Oherwydd hynny, ni allwn fod yn gyfrifol am warchod unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi wrth ymweld ‚ safleoedd o'r fath a'i chadw'n gyfrinachol, ac nid yw'r safleoedd hynny chwaith yn cael eu rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech droedio'n ofalus, ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy'n berthnasol i'r wefan dan sylw.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol
Gallech ddewis cyfyngu ar gasglu neu ddefnyddio eich manylion personol trwy'r dulliau canlynol:

  • Pryd bynnag y gofynnir i chi gwblhau ffurflen ar y wefan, chwiliwch am y blwch y gellir ei glicio er mwyn dangos nad ydych yn dymuno i'r wybodaeth gael ei defnyddio gan unrhyw un i bwrpas marchnata uniongyrchol.
  • Os ydych eisoes wedi cytuno i ni ddefnyddio eich manylion personol i bwrpas marchnata uniongyrchol, mae modd i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg trwy anfon gair atom, neu anfon e-bost at Debbie.Thomas@docfictoria.com.

WNi fyddwn yn gwerthu, dosbarthu na rhoi ar les eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti, os nad ydych chi wedi rhoi eich caniat‚d i hynny, neu fod y gyfraith yn mynnu ein bod yn gwneud. Os dywedwch wrthym mai dyna yw eich dymuniad, gallem ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i anfon atoch wybodaeth hyrwyddo ynghylch trydydd partÔon, y gallech ystyried ei fod o ddiddordeb i chi.

Mae hawl gennych i chi ofyn am fanylion am unrhyw wybodaeth bersonol yr ydym yn ei dal arnoch dan y Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd ffi bychan yn daladwy. Os hoffech gopi o'r wybodaeth a ddelir arnoch, cysylltwch ‚:

Debbie Thomas
Rheolwr Canol y Dref,
Doc Fictoria,
Caernarfon
LL55 1TH

Os ydych o'r farn bod unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei dal arnoch yn anghywir neu'n anghyflawn, ysgrifennwch atom cyn gynted ag y bo modd yn y cyfeiriad uchod, neu anfonwch e-bost. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth wallus ar unwaith.

© 2008 2008 Doc Fictoria, Grwp Watkin Jones | Polisi Preifatrwydd | Hygyrchedd | Map o'r Safle |